top of page

在月宫学拼音 - Exercise

Hi there!

This is a great listening practice.

Go to this page (you'll have to copy this address into a new tab):

https://soundcloud.com/chineseinfocus/marks-blog-unit-2-pinyin

Now, listen to the syllables and choose the one you hear.

1. a. fō b. fó c. fǒ d. fò

2. a. kā b. ká c. kǎ d. kà

3. a. nǘ b. nǐ c. ní d. nǚ

4. a. lǜ b. lī c. lǖ d. lì

5. a. bái b. bǎi c. bí d. bǐ

6. a. guō b. guó c. guǒ d. guò

7. a. niū b. niú c. niǔ d. niù

8. a. suī b. suì c. shuǐ d. shuī

9. a. xián b. xiáng c. xiǎn d. xiǎng

10. a. chuān b. chuán c. chuāng d. chuáng

11. a. qióng b. xióng c. jíng d. qíng

12. a. huàn b. huàng c. huān d. huāng

Search By Tags
Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
bottom of page